top of page

ACTION PLAN
2022 - 2023

Viikki-speksi ry.

 

Yhdistyksen tarkoitus


Yhdistyksemme sääntöjen mukaisesti toimintamme perustarkoitus on toimia
opiskelijavetoisten musiikkiteatteriproduktioiden toteuttajana, edistää speksitoimintaa sekä
ylläpitää koko Viikin kampuksen ja opiskelijoiden harrastustoimintaa.

Johdanto


Suurimmat tavoitteemme toimikaudelle 2022-23 on saada Viikki-speksin produktio 2023
toteutettua alusta loppuun yhden toimikauden aikana, pitäen esitykset keväällä 2023. Tämä
ei ole toteutunut viimeisen kahden vuoden aikana pandemian takia. Lisäksi järjestämme
tapahtumia ja muuta toimintaa niin oman produktiomme jäsenille, kuin muillekin
kiinnostuneille. Produktion jäsenten rekrytointi tapahtuu kesällä ja syksyllä 2022. Tapahtumia
ja muuta toimintaa aiomme järjestää aktiivisesti koko kauden ajan.


Speksikulttuurin ja siitä kiinnostuneiden määrän oletetaan kasvavan entisestään tulevan
kauden aikana, kun opiskelijat pääsevät pandemian jälkeen takaisin kampukselle ja
opiskelijatapahtumiin. Tämä luo hyvät edellytykset myös oman toimintamme kasvulle ja
kehitykselle. Suurimmat haasteemme ovat taloudellisen vakauden ylläpitäminen
esityslippujen ollessa päätulonlähteemme ja riittävän henkilöstön rekrytointi produktion
valmistumisen mahdollistamiseksi. Lisäksi haasteena on riittävän monipuolisen
produktioryhmän kokoaminen. Tätä edistääksemme pyrimme olemaan syksyn
fuksitapahtumissa näkyvästi läsnä ja järjestämme kaikille avoimia infoiltoja.


Viikki-speksi ry:n hallitus järjestää sääntömääräisesti vähintään kaksi yhdistyksen kokousta
hallintokauden aikana, kesä- ja kevätkokouksen. Hallitus järjestää tämän lisäksi
kuukausittain hallituksen kokouksia, joissa käsittelemme juoksevia asioita, seuraamme
produktion edistymistä ja laadimme yhdistyksen kokouksiin vietävät esitykset. Hallituksen
tekemät päätökset tuodaan jäsenten ulottuville kokoamalla koosteet hallituksen kokouksissa
tehdyistä päätöksistä produktion Slack-tiedotuskanavalle.


Pyrimme hankkimaan aktiivisesti uusia yhdistyksen jäseniä eri opiskelijatapahtumissa ja
produktion sisältä. Huolehdimme jäsentemme viihtyvyydestä ja tyytyväisyydestä keräämällä
palautetta järjestämistämme tapahtumista, toiminnastamme ja produktion kulusta koko ajan
auki olevalla sähköisellä palautelaatikolla. Keräämme tämän lisäksi aktiivisesti palautetta
jäseniltä sekä vastuuhenkilöiltä kaksi kertaa vuodessa, joulukuussa ja toukokuussa.
Jäsenhuollostamme vastaavat myös yhdenvertaisuusvastaavamme, jotka käyvät läpi
palautetta ja toimivat riippumattomina yhteyshenkilöinä hallituksen ja jäsenistön välillä.
Pyrimme tällä kaudella edistämään entisestään viestintää yhdenvertaisuusvastaavien ja

jäsenten välillä yhdistyksen viihtyvyyden ja avoimuuden parantamiseksi. Jäsentemme
yksityisyyden suojaa ja tietosuojalain noudattamista valvoo hallituksesta nimetty
tietosuojavastaava.


Tulemme järjestämään sekä kaikille avoimia että produktion sisäisiä tapahtumia koko
toimikauden ajan. Kesällä ja alkusyksyllä tapahtumakalenterimme täyttyy matalan kynnyksen
tapahtumista ja rekrytointitapahtumista. Myöhemmin syksyllä järjestämme produktion sisäisiä
tapahtumia tiimien välisen ryhmäytymisen edistämiseksi ja madaltaaksemme kynnystä eri
tiimien väliselle yhteistyölle. Keväällä 2023 suurimpina tapahtumina ovat Viikki-speksin
esitykset sekä synttärisitsit.


Yhdistyksen näkyvyyden lisäämiseksi aiomme markkinoida yhdistyksemme toimintaa syksyn
fuksitapahtumissa, joissa pyrimme tavoittamaan uusia että vanhoja opiskelijoita.
Markkinointimme ulottuu vahvasti sosiaalisen median kanavillemme, joilla tiedotamme muun
muassa rekrytoinnin kulusta, tapahtumistamme ja esitysten lähestyessä myös
lipunmyynnistämme. Pyrimme luomaan sisältöä monipuolisesti eri viestintäkanavien kautta
kolmella kielellä saavuttaaksemme mahdollisimman laajan näkyvyyden toiminnallemme.


Lisäksi yhdistyksen näkyvyyttä pyritään lisäämään parantamalla yhteistyötä Viikin eri
ainejärjestöjen kanssa. Tätä varten on tällä kaudella valittu hallituksen joukosta henkilö,
jonka vastuulla on pitää yhteyttä ainejärjestöihin.


Haluamme, monen muun Helsingin yliopiston Viikin kampuksen yhdistyksen ja järjestön
tavoin, pyrkiä ympäristöystävälliseen ja -vastuulliseen toimintaan. Tätä varten laadimme
ympäristöstrategian, jonka toimeen panemista seuraamme kuukausittain hallituksen
kokouksissa. Tavoitteenamme on tehdä budjettimme rajoissa mahdollisimman
ympäristöystävällisiä valintoja muun muassa juhlia ja tapahtumia järjestäessä sekä
produktion materiaalihankinnoissa.

Yhdistysasiat

Hallinto


Kesän ja alkusyksyn aikana laaditaan strategia vuosille 2022-2024 sekä
markkinointisuunnitelma. Strategian toteutumista pyritään seuraamaan aktiivisesti. Näiden
lisäksi seuraamme edelleen viime vuonna päivitettyjen ympäristö- ja
yhdenvertaisuusstrategioiden toteutumista.


Viikki-speksi ry:n hallitus tulee kokoustamaan vähintään kerran kuukaudessa. Hallituksen
kokouksista tiedotetaan myös jäsenistölle hyvissä ajoin ennen kokouksia, lähtökohtaisesti 7

päivää ennen kokousajankohtaa. Toivomme tämän lisäävän tiedonkulkua ja yhteistyötä
yhdistyksen sisällä. Tämän lisäksi järjestämme yhdistyslain määräämät, vähintään kaksi
yhdistyksen kokousta toimintakauden aikana. Hallituksen ja yhdistyksen kokousten
järjestämisestä vastaa puheenjohtaja Veera Kurki yhdessä varapuheenjohtaja Elias
Jaakkolan kanssa. Viikki-speksin hallitus tulee aina tarjoamaan vastuuhenkilöille ja muille
jäsenille mahdollisuuden osallistua kokouksiin etäyhteyden avulla.


Edellisen toimikauden hallitus järjesti kaksi suurta palautteenkeräystä vuoden aikana, yhden
talvella ja yhden keväällä. Palautetta kerättiin muun muassa kokousten toimivuudesta,
tapahtumistamme, yleisestä viihtyvyydestä sekä toiminnan turvallisuudesta
koronaviruspandemian keskellä. Näiden palautteiden perusteella hallitus koostaa
kehitysehdotuksia tulevalle kaudelle. Tänä vuonna kehitysehdotuksissa painotetaan
aikataulujen kunnioittamista, sekä speksin arvojen mukaista toimintaa.


Nykyinen hallitus aikoo tähdätä näiden kohtien kehittämiseen tulevalla kaudella ja aikoo
myös järjestää samanlaiset, suuret palautteenkeräykset talvella 2022 ja keväällä 2023.
Palautteeseen reagoidaan myös avoimesti tiedottamalla kehityskohteista yhdistyksen
jäsenille.


Edellinen hallitus perehdyttää uuden hallituksen tehtäviinsä kirjallisten testamenttien ja
perehdytystapaamisten avulla. Produktion vastuuhenkilöt perehdytetään samoin edellisen
kauden vastuuhenkilöiden toimesta. Perehdytysten avulla varmistetaan selkeä vastuunjako
sekä hallituksen että produktion sisällä, jotta vastuuhenkilöille jää itse vastuutehtävien lisäksi
aikaa kehittää yhdistyksen ja produktion toimintaa. Tietyt hallitusjäsenet ja vastuuhenkilöt,
kuten puheenjohtaja, taloudenhoitaja ja yhdenvertaisuusvastaavat, osallistuvat tämän lisäksi
HYYn järjestämiin koulutuksiin syksyllä ja keväällä.


Viikki-speksi ry:n hallitus seuraa kaikessa toiminnassaan kesällä laadittavaa
pitkäaikaisstrategiaa kausille 2022-24.

Jäsenet


Viikki-speksi ry:n jäsenyys on ilmainen, ja jäsenenä saa oikeuden osallistua yhdistyksen
kokouksiin sekä äänestää yhdistyksen toimintaan vaikuttavista asioista, kuten esimerkiksi
talousasioista ja esityspaikoista. Lisäksi jäsenenä on kutsuttu Viikki-speksin jäsenilleen
järjestämiin tapahtumiin ja saa halutessaan Viikki-speksin uutiskirjeen sähköpostiinsa.


Viikki-speksi ry:n jäseneksi voi liittyä myös, vaikka ei osallistuisikaan itse produktion tekoon.
Näin pääsee mukaan Viikki-speksin jäsenilleen järjestämiin tapahtumiin, ja saa varmimmin
tiedon speksin järjestämistä ekskursioista esimerkiksi muita speksejä katsomaan. Jäseneksi
voi liittyä nettisivujen Google forms -lomakkeen kautta. Jäsenmäärän kasvaminen sijoittuu
yleensä lukuvuoden alkuun, fuksitapahtumien yhteyteen. Speksin toiminnalle olisi suotuisaa,
että nämä tapahtumat olisivat tänä syksynä perinteisempään tapaan lähitapaamisia, mutta

pandemiatilanteen vaatiessa Viikki-speksi on valmis sopeutumaan etätapahtumien tuomiin
haasteisiin.


Aiomme sääntömääräisesti huomioida tietosuojalausekkeen (GDPR) omassa
toiminnassamme. Tietosuojalausekkeen mukaan keräämme yhdistyksen jäseniltä ja
produktiolaisilta hyväksymisen jäsentietojen säilyttämiseen. Produktiolaisilta tämän lisäksi
hyväksynnän produktion aikana tuotetun sisällön mahdolliseen yhdistyksen julkiseen
käyttöön.


Yhteystietoja käytetään vain yhdistyksen toiminnan edellyttämään viestintään eikä niitä
luovuteta ulkopuolisille. Tiedot eivät ole julkisia. Viikki-speksi ry kerää jäsenrekisteriin
vähimmäismäärän yhteystietoja, joita yhdistyksemme sujuva toiminta, yhdistyslaki ja/tai
Helsingin yliopiston ylioppilaskunta HYY edellyttävät. Tietoja säilytetään Google
Drive-pilvipalvelussa. Tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja pääsy rekisteriin on rajattu vain
yhdistyksemme hallituksen jäsenille, joiden joukosta on yhdistyksen kokouksessa valittu
vastuuhenkilö hoitamaan jäsenrekisteriä. Jäsenrekisteristä vastaa Anna Afanasyeva.

Talous

Menot ja tulot

Toimikauden alun menot katamme edellisiltä vuosilta kertyneestä pohjakassasta. Maalis-
huhtikuussa esitettävän produktion kulut pyrimme kattamaan lipunmyynnistä saatavilla

tuloilla sekä sponsoriavustuksilla. Suurimmat menomme koostuvat esitys- ja harjoitustilojen
vuokrista. Kuluja tulee myös haalarimerkki- ja paitatilauksista, erilaisista tapahtumista,
materiaalihankinnoista ja tarjoiluista. Suurimmat tulomme koostuvat esitysten
lipunmyynnistä, Helsingin yliopiston ylioppilaskunnan (HYY) järjestöavustuksista ja
sponsoriavustuksista. Koronapandemia vaikeuttaa tulojen arviointia, sillä emme tiedä,
vaikuttavatko rajoitukset asiakasmääriimme vielä ensi vuonna. Näin ollen lipputulojen
suuruutta on vaikea arvioida, mutta hetkellisesti tilanne vaikuttaa normaalilta ja toivommekin
saavuttavamme uuden yleisömäärän ennätyksen ensi keväänä. Muita tuloja saamme
tapahtumamaksuista (ekskursiot, sitsit yms.) ja haalarimerkki- ja paitamyynnistä.
Toimikaudella 2022-2023 taloudenhoitajana toimii Anniina Ilvessaari.

Sponsoriasiat


Sponsori- ja yrityssuhdevastaava toimikaudella 2022-2023 on Mari Humalajoki, vastuuta
jaetaan rekrytointivastaava Anna Afanasyevan kanssa. Sponsoriyhteistyön tarkoituksena on
tukea Viikki-speksi ry:n toimintaa hankkimalla yhdistykselle resursseja toiminnan
mahdollistamiseksi, kuten rahaa, tiloja, materiaaleja ja muita toimintaa tukevia palveluita.

Toimikaudella 2022-23 on tavoitteena edelleen kehittää Viikki-speksi ry:n sponsoriyhteistyötä
sekä varmistaa taloudellista jatkuvuutta kasvattamalla yhdistyksen pohjakassaa edeltävien
taloustavoitteiden mukaisesti.


Toimikaudella 2022-23 solmitaan uusia sponsoriyhteistyösopimuksia sekä löydetään sellaisia
yhteistyömuotoja ja -tahoja, jotka paremmin palvelevat Viikki-speksi ry:n jäsenten
kiinnostuksen kohteita sekä yhdistyksen ympäristö- ja yhdenvertaisuusarvoja sekä
tavoitteita. Lisäksi sponsoripakettien sisältöjä monipuolistetaan sekä uudistetaan
houkuttelevammiksi potentiaalisille sponsoreille, ja edeltävillä toimikausilla käyttöön otettuja
uudenlaisia sponsoriyhteistyön muotoja, kuten virkistysiltoja sekä videomainoksia, kehitetään
ja jatketaan osaamisemme mukaisesti.


Alustavana tavoitteena on, että sponsoriyhteistyön kautta yhdistys saa 1500e suoraa
rahallista tuloa kaudella 2022-23, sekä vähintään yhtä paljon epäsuoraa tukea tilavuokrien ja
materiaalikustannusten muodossa. Lisäksi tarkoituksena on jälleen hakea Helsingin
kaupungin kulttuurialalla toimiville nuorisojärjestöille suunnattua tukea, sekä tutkia muita
mahdollisia ulkoisia tukimuotoja.

Produktio


Rekrytointi


Toimikaudella 2022-2023 rekrytoinnista vastaa Anna Afanasyeva. Tuottaja- ja
ohjaajarekrytoinnit on avattu edellisen hallituksen toimikauden lopulla (keväällä 2022), ja
muut vastuuhenkilöiden rekryt avataan kesällä ja syksyllä. Muut rekryt painottuvat
alkusyksyyn 2022. Tiimivastaavat suorittavat lopullisen valinnan uusista tiimiläisistä. Uusien
tiimivastaavien valinnasta vastaa puolestaan hallitus.


Rekrytoinnit suoritetaan nettilomakkeiden kautta, jotka julkaistaan sekä suomeksi, ruotsiksi
että englanniksi. Rekrytoinneista tiedotetaan sosiaalisen median kanavillamme ja niitä
markkinoidaan tämän lisäksi fuksitapahtumissa alkusyksyllä. Fyysistä rekrytointien
markkinointia syksyn fuksitapahtumissa olisi syytä tehostaa nyt kun lähitapahtumia
järjestetään taas normaaliin tahtiin koronatilanteen laannuttua.

Tiedotus

Toimikaudella 2022-2023 tiedotuksesta vastaa Salla Myllys. Produktion sisäinen ja siihen
liittyvä tiedotus tapahtuu muun muassa sähköpostilistojen, Instagramin ja Facebook-sivun

kautta, joiden avulla viestimme produktioon ja sen aikatauluihin liittyvää asiasisältöä. Tämän
lisäksi käytössä on Slack, jonka kautta produktion jäsenet voivat viestiä keskenään
matalalla kynnyksellä. Tavoitteenamme olisi luoda tällaiseen keskusteluun mahdollisimman
rento ja avoin tunnelma, jossa produktion sisäinen ryhmäytyminen olisi mahdollista.
Tärkeimmät vain produktiolaisia koskevat tiedotteet jaetaan sähköpostin ja Slackin kautta.
Sähköpostin välityksellä pyritään jakamaan myös produktion sisäisesti eri tiimien kuulumisia,
jotta esimerkiksi taustatiimejä saataisiin paremmin esille.


Kaikki tärkeimmät yhdistyksen jäseniä koskevat tiedotteet jaetaan sähköpostilistalle. Tärkeät
tiedotteet pyritään antamaan kolmella kielellä: suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi. Myös
yhdistyksen verkkosivut [1] toimivat kolmella kielellä, ja ne pyritään pitämään ajankohtaisena.

Markkinointi


Produktion ulkoinen viestintä keskittyy etenkin sosiaalisen mediaan, Facebookiin ja
Instagramiin. Tavoitteena on tavoittaa sosiaalisen median kautta toiminnasta kiinnostuneita
henkilöitä. Pyrimme sosiaalisen median kanavien aktiivisen käytön kautta lisäämään
Viikki-speksi ry:n toiminnan näkyvyyttä ja tavoittamaan mahdollisimman paljon uusia
opiskelijoita. Tämän lisäksi toiminnastamme tiedotetaan mahdollisimman useissa
ainejärjestölehdissä, -oppaissa ja -tapahtumissa.

Ainejärjestöyhteistyö


Ainejärjestöjen kanssa tehtävästä yhteistyöstä vastaa Karla Matis. Toimintakaudella 2022-23
tavoitteena on luoda tiiviimpi yhteistyöverkosto Viikin eri ainejärjestöjen kanssa sekä tuoda
siten Viikki-speksiä tutummaksi myös produktion ulkopuolisille opiskelijoille. Tarkoituksena
on vakiinnuttaa Viikki-speksin asemaa Viikin kampuksella, tuoda speksikulttuuria aiempaa
enemmän esille sekä luoda ilmapiiri, jossa Viikki-speksin järjestämät tapahtumat sekä
produktion rekrytoinnit tuntuisivat kaikille Viikin opiskelijoille avoimilta ja kiinnostavilta
tapahtumilta.


Ainejärjestötoiminta painottuu varsinkin syksyn 2022 fuksitapahtumiin ja orientaatioviikkoon.
Lisäksi keskitytään aktiivisempaan suoraan viestimiseen ainejärjestöjen kanssa sekä jaetaan
speksistä tietoa ainejärjestöjen lehdissä ja fuksioppaissa.

Tapahtumat

Tapahtumista on vastuussa tapahtumavastaava yhdessä muun Viikki-speksin hallituksen
kanssa. Lisäksi syksyllä rekrytoidaan tapahtumatiimi auttamaan tapahtumien suunnittelussa
ja käytännön järjestelyissä. Tapahtumia järjestetään mahdollisesti jo kesällä matalan
kynnyksen hengailu- tai pelailuhetkien muodossa.


Tapahtumia tullaan järjestämään sekä produktion sisäisesti että kaikille muille avoimesti.
Tapahtumien tarkoitus on lisätä produktion ja yhdistyksen jäsenten välistä yhteishenkeä ja
ryhmäytymistä sekä lisätä Viikki-speksin näkyvyyttä muille opiskelijoille ja järjestöille.
Suunnitelmissa on myös järjestää enemmän speksien välisiä tapahtumia, sekä jatkaa
ekskursioita muiden speksien näytöksiin. Matalan kynnyksen tapahtumia, kuten Pupun
peli-iltoja tullaan myös jatkamaan. Kaikissa tapahtumissa noudatetaan yhdenvertaisuus- ja
ympäristöstrategioitamme sekä mahdollisiin tarjoiluihin kuuluu aina alkoholittomat
vaihtoehdot. Suurin osa Viikki-speksin tapahtumista, kuten produktion harjoitukset ja
workshopit ovat alkoholittomia tapahtumia.


Koronapandemian ollessa edelleen ajankohtainen tapahtumia järjestettäessä seurataan
tarkasti pandemian tilannetta ja tapahtumat toteutetaan sen hetkisten suositusten puitteissa
turvallisesti. Mahdollisuuksien mukaan pyrimme järjestämään monipuolisia live-tapahtumia,
esimerkiksi käytössämme olevaa Pupu-tilaa hyödyntäen. Tapahtumien toteutusta muokataan
aina sen hetkisten rajoitusten ja suositusten mukaan.

Yhdenvertaisuus


Viikki-speksi noudattaa toiminnassaan HYY:n yhdenvertaisuussuunnitelmaa. Lisäksi
yhdenvertaisuusvastaava (YV-vastaava) valvoo edellisellä toimikaudella laadittua
yhdenvertaisuusstrategiaa vuosille 2021-2023. YV-vastaava on toimikaudella 2022-2023
Léda Vesmanen. Toimikauden alussa toisen YV-vastaavan paikka on auki.


Yhdenvertaisuuden toteutumista HYY:n periaatteiden mukaan seurataan HYY:n
yhdenvertaisuussunnitelman mukaan. Viikki-speksin hallitus tutustuu
yhdenvertaissuussuunnitelman sisältöön, sekä toteutumiseen seurantatesteihin. [2]


YV-vastaava tutustuu HYY:n järjestötoimijoiden yhdenvertaisuusoppaaseen ja koostaa sieltä
Viikki-speksille olennaiset asiat. Yhdenvertaisuusopas on toimikauden alkaessa
keskeneräinen. [3]

YV-strategian avulla haluamme luoda hyvät edellytykset yhdistyksemme jäsenten
yhdenvertaisuuden ylläpitämiseksi ja viihtyvyyden ja turvallisuudentunteen luomiseksi.
Tämän lisäksi pyrimme estämään syrjivien käytäntöjen syntymisen yhdistyksen rakenteisiin
sekä poistamaan jo olemassa olevia epäkohtia. YV-strategia valtuuttaa YV-vastaavat
toimimaan selvittäjinä konfliktitilanteissa yhdistyksen ja produktion eri tahojen välillä joko

anonyymisti tai yhdessä kasvokkain osapuolten kanssa. YV-vastaavat käyvät lisäksi läpi
palautetta ja ryhtyvät mahdollisissa konfliktitilanteissa tilanteiden vaatimiin toimenpiteisiin.


Viikki-speksi ry pyrkii tällä kaudella kiinnittämään erityistä huomiota kaikkien
vastuuhenkilöiden sekä hallituksen perusteelliseen YV-perehdytykseen. YV-vastaava kokoaa
tämän toteutumiseksi perehdytysmateriaalit, jotka julkaistaan kaikille jäsenille. YV-vastaava
kouluttautuu HYY:n yhdenvertaisuuskoulutuksessa ja laatii yhdessä vanhojen YV-vastaavien
kanssa kirjallisen testamentin tuleville YV-vastaaville. Täten myös YV-vastaavien
kouluttautumista edistetään tulevina vuosina.


Viikki-speksi ry:n hallitus pyrkii parantamaan YV-vastaavan ja hallituksen välistä tiedonkulkua
kannustamalla YV-vastaavaa osallistumaan hallituksen kokouksiin. YV-vastaava toimittaa
hallitukselle raportin YV-strategian toteutumisesta sekä muista yhdenvertaisuuteen liittyvistä
asioista kaksi kertaa vuodessa, jotta hallitus pysyy ajan tasalla yhdistyksen
yhdenvertaisuuden tilasta. YV-vastaava puolestaan rohkaisee jäseniä ilmoittamaan
epäkohdista mahdollisimman varhaisessa vaiheessa, jotta ongelmia voitaisiin käsitellä
tehokkaammin. YV-vastaava selvittää yhdistyksen jäsenille ja toimintaan osallistuville kaikki
mahdolliset yhdyshenkilöt ongelmatilanteissa. Mahdollisia ilmoitustapoja ovat anonyymi tai
omalla nimellä tapahtuva ilmoitus YV-vastaavalle, hallituksen jäsenelle, tai HYY:n
yhdenvertaisuusvastaavalle. Lisäksi yhdistyksellä on käytössä nettisivuillaan [1] yleinen
häirintälomake ja yhdistyksen tapahtumiin nimetään päivystävä YV-yhteyshenkilö.
Yksittäistapauksissa YV-vastaava rohkaisee jäseniä ilmoittamaan epäkohdista omalla
nimellään, jotta konfliktitilanteet saataisiin selvitettyä tehokkaammin.

Ympäristövastuullisuus


Viikki-speksillä on nimitettynä tällä toimikaudella yksi ympäristövastaava: Elias Jaakkola.
Edellinen ympäristövastaava laati toimikauden 2021-22 alussa yhdistykselle
ympäristöstrategian kausille 2021-22 ja 2022-23, jonka noudattamista Viikki-speksi ry jatkaa
kaudella 2022-23. Konkreettisesti toimenkuva koostuu pitkälti Viikki-speksi ry:n toiminnan
ympäristökuorman minimoimisesta sekä ympäristöasioiden tietoon tuomisesta produktion ja
järjestön sisällä.


Kaudella 2022-23 erityistä huomiota tulisi kiinnittää tapahtumien
jätehuoltoon. Aiemmin tapahtumissa on ollut ongelmia jätteiden lajittelun
toteutumisessa; joko sitä ei olla alkuunkaan suunniteltu tai suunnittelusta huolimatta
tapahtumien osallistujat ovat jättäneet kierrätyksen ja lajittelun liian vähälle huomiolle.
Tapahtumien jätehuoltoa parannettiin merkittävästi kaudella 2021-22 ja sen kehittämistä
jatketaan. Jätehuollon ongelmia voidaan tällä hetkellä pitää suurimpana epäkohtana
ympäristösuunnitelman toteutumisen sekä järjestön ympäristötietoisuuden suhteen. Speksin
käyttämissä tiloissa on lähtökohtaisesti mahdollisuus esimerkiksi bio-, seka-, kartonki- ja
muovijätteen erittelyyn. Tämä on kuitenkin hyvä ottaa huomioon ja varmistaa vielä myös

tiloja valitessa ja tarpeen mukaan laatia suunnitelma esimerkiksi lajiteltujen roskien muualle
toimittamiselle.


Ympäristövastaavan ja hallituksen välisen tiedonkulun sujuvoittamiseksi ja yhteistyön
parantamiseksi ympäristövastaava laatii puolivuotisraportin hallitukselle ympäristöasioista,
kuten suunnitelman toteutumisesta, käytännön toimista ja mahdollisista
parannusehdotuksista. Näin mahdollisiin ongelmakohtiin päästäisiin tarttumaan ripeämmin.
Jatkossa ympäristövastaava osallistuu myös aktiivisemmin taustatiimien työskentelyyn
ollakseen paikalla kun produktion hankintoja tehdään. Esimerkiksi materiaalihankintojen
suhteen pyritään käyttämään mahdollisimman paljon kierrätettyä. Ympäristö- ja
yhdenvertaisuusvastaavia molempia osallistetaan paremmin hallituksen toimintaan
esimerkiksi ottamalla heidät huomioon kokousten ajankohtien suunnittelussa.

Loppuun

Toimintasuunnitelma hyväksytetään yhdistyksen kesäkokouksessa heinäkuussa 2022.
Hallitus seuraa toimintasuunnitelman toteutumista keräämällä raportteja hallituksen jäseniltä
ja tuottajilta kuukausittain. Toimintasuunnitelman toteutumista seurataan ja siitä
keskustellaan kuukausittaisissa hallituksen kokouksissa. Toimintasuunnitelman toteutuksen
seuranta luo pohjan toimintakertomukselle keväällä 2023.

Viitemerkinnät

[1] Viikki-speksi ry:n verkkosivut, https://www.viikkispeksi.fi
[2] yhdenvertaisuussuunnitelma-2021-2023.pdf (hyy.fi)
[3] Course: Yhdenvertaisuus järjestötoiminnassa (hyy.fi)

bottom of page