top of page

EQUALITY STRATEGY
2021-23

 

IMG_7173.jpeg
49009437177_84cc626c1b_o.jpg
D7DB2546-10CB-4C32-9D3D-01F985CF33A8.jpg

Johdanto

Tämä on Viikki-speksin yhdenvertaisuussuunnitelma. Suunnitelma on laadittu ohjeeksi ja yleiseksi periaatteeksi yhdistyksen toiminnalle jäsenistön yhdenvertaisuusasioihin liittyen. Yhdenvertaisuudella tarkoitetaan yhdistyksessämme kaikkien ihmisten samanarvoista asemaa ja kohtelua henkilön ominaisuuksista riippumatta. Yhdenvertainen kohtelu edellyttää, ettei ketään syrjitä iän, sukupuoli-identiteetin, alkuperän, kansalaisuuden, kielen, uskonnon, vakaumuksen, mielipiteen, poliittisen toiminnan, yhdistystoiminnan, perhesuhteiden, terveydentilan, vammaisuuden, seksuaalisen suuntautumisen tai muun henkilöön liittyvän syyn perusteella. Lisäksi  yhdenvertaisuudella pyritään kokonaisvaltaiseen toisten ymmärtämiseen ja tasa-arvoiseen kohteluun. Viikki-speksi sitoutuu tämän yhdenvertaisuusstrategian mukaisiin tavoitteisiin.

Missio

Viikki-speksin tavoite on olla kaikille avoin musikaaliproduktio ja pyrimme vuosittain keräämään osallistujia ennakkoluulottomasti erilaisista taustoista. Kaikkien osallistujien tasa-arvoinen kohtelu, avoin viestintä ja syrjimättömyys ovat ehdottomia edellytyksiä yhdistyksemme yhdenvertaiselle toiminnalle.

Visio

Viikki-speksi haluaa tulevaisuudessa purkaa produktion sisäisiä hierarkioita ja tähdätä toimintaan, jossa jokaisella osallistujalla on kokemus tasa-arvoisesta ja syrjimättömästä kohtelusta. Ongelmatilanteet pyritään ratkaisemaan varhaisessa vaiheessa ja yhdenvertaisuusvastaavien näkyvyyttä parantamaan koko produktion ajan ilman holhoamisen vaikutelmaa. Visiomme on, että Viikki-speksi on paikka, jossa kaikilla on tervetullut ja hyvä olo ja jossa kaikki kokevat tulleensa kohdatuksi tasa-arvoisena yhteisön jäsenenä.

Arvot

Yhdenvertaisuusstrategiassamme korostuvat tasa-arvo, syrjimättömyys ja nollatoleranssi kaikelle häirinnälle. Tasa-arvolla tarkoitamme kaikkien ihmisten välistä, ominaisuuksista riippumatonta samanarvoisuutta, yhdenvertaista asemaa ja kohtelua. Syrjimättömyydellä puolestaan tarkoitamme toimintaa, jossa ketään henkilöä ei aseteta muita huonompaan asemaan eikä minkäänlaista häirintää, kuten nimittelyä, uhkailua tai sosiaalista eristämistä hyväksytä.

Konkreettiset osatavoitteet

Pyrimme yhdenvertaisuusvastaavien parempaan näkyvyyteen, viestintään ja osallistamiseen hallituksen toimintaan. Lisäksi hallituksen kokouksiin osallistumisesta ja palautteen antamisesta pyritään tekemään helpompaa kaikille yhdistyksen jäsenille. Yhdenvertaisuusvastaavat kouluttavat jatkossa kunkin produktion tiimivastaavat tämän strategian noudattamiseen. Yhdenvertaisuusvastaavat pyrkivät myös olemaan paikalla erilaisissa yhdistyksen ja produktion tapahtumissa, jotta käsitys yleisestä ilmapiiristä ja yhdistyksen toimintaan osallistuvien ihmisten viihtymisestä ei jää toisen käden tiedon varaan.

Toimintaympäristön kuvailu

Viikki-speksi on opiskelijayhditys, jonka toiminta keskittyy vuosittaisen musikaaliproduktion toteuttamiseen. Produktion vastaavien toimijoiden vaihtuvuus edellyttää vuosittaista koulutusta yhdenvertaisuusstrategian mukaiseen toimintaan. Lisäksi toiminnan oletettu kasvaminen voi muodostaa haasteita yhdenvertaisuuden valvomiselle, minkä vuoksi vastaavien aktiivinen näkyvyys ja helppo saavutettavuus toiminnassamme on entistä tärkeämpää. Erityistä huomiota tulee kiinnittää siihen, että uudet jäsenet ovat tietoisia yhdenvertaisuusvastaavien toiminnasta ja kokevat vastaavien lähestymisen yhdenvertaisuusasioissa helpoksi ja turvalliseksi. Toimintamme kasvu ja mahdolliset edelleen voimassa olevat Covid-19 leviämistä ehkäisevät rajoitustoimet voivat johtaa produktiota valmistelevien tiimien suurempaan eriytymiseen. Tätä eriytymistä tulisi pyrkiä välttämään etenkin produktiokaudella 2021-2022, jotta yhdistyksen mahdollistama harrastustoiminta olisi kaikille osallistujille mielekästä ja palkitsevaa.

Produktio

Produktioon pyritään keräämään ihmisiä kaikenlaisista taustoista ja osallistumisen halutaan olevan avointa kaikille. Eri taustoista tulevat ihmiset pyritään huomioimaan puhumalla englantia, mahdollisuuksien mukaan. Vaikka tiimien toiminta tapahtuukin vastaavien vetämänä, tiimivastaavien ja tiimiläisten välistä hierarkkista asetelmaa pyritään välttämään ja tiimiläisillä tulee olla mahdollisuus ilmaista itseään ja vaikuttaa tiiminsä toimintaan. Lisäksi tiimien välistä yhteistyötä pyritään parantamaan produktion alusta lähtien ja tiimivastaavia rohkaistaan pitämään yllä aktiivista toimintaa eri tiimien välillä. Yhdenvertaisuusvastaavat pitävät tiimivastaaville yhdenvertaisuuskoulutuksen mahdollisimman varhaisessa vaiheessa produktiota. Koulutuksessa tulee käsitellä yhdistyksen yhdenvertaisuusperiaatteet.

Tapahtumat ja toiminta

Kaikki tapahtumat järjestetään turvallisen tilan periaatteiden mukaisesti. Tapahtumat pyritään järjestämään esteettömissä tiloissa ja tilojen esteettömyydestä/esteellisyydestä tulee viestiä tapahtumien yhteydessä. Tapahtumissa tarjottavissa ruuissa huomioidaan erikoisruokavaliot ja alkoholittomat vaihtoehdot. Tapahtumakuvauksissa pyritään nimeämään vähintään yksi yhdenvertaisuusvastaava, jotta kaikilla on tieto siitä, kehen olla yhteydessä ongelmatilanteessa. Yhdenvertaisuusvastaavat pyritään myös osallistamaan tapahtumien suunnitteluun. Tavoitteena on järjestää matalan kynnyksen tapahtumia, joihin kaikki kokevat olevansa tervetulleita ja jotka toivottavasti parantavat tiimien välistä yhteistyötä produktion alusta alkaen.

 

Tiedotus

Viikki-speksin tiedotus pyrkii olemaan monikanavaista ja saavuttamaan mahdollisimman tasapuolisesti kaikki jäsenensä. Tiedotuksessa pyritään huomioimaan produktion mahdollinen monikielisyys. Hallituksen kokouksista tiedotetaan ennen kokouksia niin, että kaikilla yhdistyksen jäsenillä on mahdollisuus osallistua. Lisäksi kokousten pöytäkirjojen tiivistelmät julkaistaan yhdistyksen nettisivuilla, jotta jäsenistö voi seurata hallituksen toimintaa. Tämä yhdenvertaisuusstrategia on niin ikään julkinen dokumentti.

Loppuun

Viikki-speksi tähtää toiminnassaan tasa-arvoiseen kohteluun ja avoimeen keskusteluun, sekä pyrkii varmistamaan, ettei kukaan jää ulkopuoliseksi yhdistyksen toiminnasta. Keskiössä on kaikkien ihmisten taustasta riippumaton yhdenvertainen kohtelu. Lisäksi pyrimme keräämään palautetta jäsenistöltä ja jatkuvasti kehittämään toimintaamme sen mukaisesti. Tämän strategian toteutumista valvovat yhdistyksen yhdenvertaisuusvastaavat.

valittu1_edited.jpg

Give feedback!

May 28

Cheesecake, figs, and pinot noir.

Help us develop our business even better!

bottom of page