top of page

EQUALITY STRATEGY
2023-25

 

IMG_7173.jpeg
49009437177_84cc626c1b_o.jpg
D7DB2546-10CB-4C32-9D3D-01F985CF33A8.jpg

Johdanto

Tämä dokumentti on Viikki-speksin yhdenvertaisuussuunnitelma vuosille 2023-2025. Suunnitelma on laadittu ohjeeksi ja yleiseksi toimintaperiaatteeksi yhdistyksen toiminnalle tukemaan toiminnan yhdenvertaisuutta. Yhdenvertaisuudella tarkoitetaan kaikkien ihmisten samanarvoista asemaa ja kohtelua henkilön ominaisuuksista riippumatta. Yhdenvertainen toiminta edellyttää sitä, ettei ketään syrjitä iän, sukupuoli-identiteetin, seksuaalisuuden, kansalaisuuden, etnisyyden, uskonnon, arvojen, sosioekonomisen taustan, terveyden, toimintakyvyn tai muun henkilöön liittyvän syyn perusteella. Yhdenvertaisuudella pyritään turvalliseen toimintaan ja kaikkien tasa-arvoiseen kohteluun. Viikki-speksi sitoutuu tämän yhdenvertaisuusstrategian mukaisiin tavoitteisiin.

Missio

Viikki-speksin tavoite on olla kaikille avoin ja helposti lähestyttävä musikaaliproduktio. Pyrimme vuosittain keräämään osallistujia kaikista lähtökohdista ja kaikkien osallistujien tasa-arvoinen kohtelu, avoin viestintä sekä syrjimättömyys ovat ehdottomia edellytyksiä yhdistyksemme toiminnalle. Turvallisemman tilan periaatteiden toteutuminen järjestön toiminnassa on avainasemassa yhdenvertaisessa kanssakäymisessä.

Visio

Viikki-speksi haluaa tähdätä monimuotoiseen toimintaan ja jäsenistöön sekä ilmapiiriin, jossa jokaisella on kokemus tasa-arvosta ja syrjimättömyydestä. Yhdenvertaisuustoiminnan ja yhdenvertaisuusvastaavien näkyvyyttä halutaan parantaa niin, että kaikilla toimintaan osallistuvilla on käsitys yhdistyksemme yhdenvertaisista toimintatavoitteista. Epäkohtiin tarttuminen ja ongelmien esiintuominen halutaan tehdä tehokkaasti, jotta ympäristö olisi mahdollisimman turvallinen. Visiomme mukaan osallistujilla tulee olla tervetullut ja hyvä olo
toiminnassamme.

Arvot

Yhdenvertaisuusstrategiassa korostuvat intersektionaalisen feminismin periaatteet ja antirasistiset arvot. Intersektionaalisella feminismillä tarkoitetaan syrjinnän muotojen kasautumisen ja päällekkäisyyden ymmärtämistä ja huomioimista toiminnassa. Intersektionaalinen näkökulma huomioi myös historiallisen kontekstin ja juurtuneet eriarvoisuudet. Keskeisiä antirasistisia toimia ovat esimerkiksi ulospäin näkyvä selvä antirasistinen linja ja rasisminvastaisuuden näkyminen yhteisissä toimintasäännöissä. Myös systemaattinen puuttuminen rasismiin ja avoin keskustelu tukevat yhdistyksen antirasistista toimintaa. Ominaisuuksista riippumaton samanarvoisuus on yhdenvertaisuustoimintamme peruspilari.

Konkreettiset osatavoitteet

Konkreettisina osatavoitteina pyrimme yhdenvertaisuusvastaavien parempaan näkyvyyteen ja osallistamiseen hallituksen toimintaan, jotta vastaavalla olisi mahdollisimman laaja käsitys yhdistyksen yhdenvertaisuustavoitteiden toteutumisesta. Toimintaan ja produktioon osallistuvat sitoutetaan noudattamaan Viikki-speksi ry:n turvallisemman tilan periaatteita.

Toimintaympäristön kuvailu

Toiminta on tarkoitettu turvalliseksi harrastus- ja järjestötoiminnaksi vastapainona
opiskelijoiden arkeen ja toimintaa ohjaa halu tukea jäsenten hyvinvointia. Tapahtumat mahdollistavat sosiaalisten suhteiden luomisen ja vahvistamisen turvallisessa ympäristössä. Yhdenvertaisuuden saavuttamiseksi produktion vastaavien aktiivinen näkyminen ja tavoitettavuus on tärkeää. Kasvavana toimintaympäristönä tullaan kiinnittämään entistä enemmän huomiota siihen että kaikki osallistujat ovat tietoisia yhdenvertaisuustoiminnasta ja kokevat lähestymisen yhdenvertaisuusasioissa turvalliseksi ja mahdollisimman helpoksi.

Produktio

Yhdenvertaisuusvastaava pitää produktion tiimivastaaville yhdenvertaisuuskoulutuksen mahdollisimman varhaisessa vaiheessa produktiota. Koulutuksessa tulee käsitellä yhdistyksen yhdenvertaisuusperiaatteet ja niiden soveltaminen speksiympäristöön. Produktion halutaan olevan avoin ja saavutettava kaikille ja kaikki taustat pyritään huomioimaan esimerkiksi käyttämällä englannin kieltä tapahtumissa ja tiedotuksessa mahdollisuuksien mukaan. Vaikka tiimien toiminta onkin vastaavavetoista, tiimivastaavien ja tiimiläisten välistä hierarkista asetelmaa pyritään välttämään ja tiimiläisillä tulee olla mahdollisuus ilmaista itseään ja vaikuttaa tiiminsä toimintaan. Lisäksi tiimien välistä yhteistyötä pyritään parantamaan ja
tiimivastaavia rohkaistaan pitämään yllä aktiivista toimintaa eri tiimien välillä.

Tapahtumat ja toiminta


Yhdistyksen tapahtumissa ja toiminnassa noudatetaan turvallisemman tilan
periaatteita, joita jokainen osallistuva henkilö sitoutuu myös noudattamaan.
Tapahtumat pyritään järjestämään esteettömissä ja saavutettavissa tiloissa, joista
tulee tiedottaa tapahtumien yhteydessä. Tapahtumissa huomioidaan mahdolliset
erityisruokavaliot ja alkoholittomat vaihtoehdot. Kaikki tapahtumat ovat luonteeltaan
sellaisia, joihin voi helposti osallistua myös ilman alkoholin nauttimista. Myös matalan
kynnyksen tapahtumia pyritään järjestämään. Jokaisen tapahtuman yhteydessä tiedotetaan nimety(i)stä tapahtumaturvallisuushenkilö(i)stä, joihin voi olla yhteydessä mahdollisessa
turvallisuuteen liittyvässä ongelmatilanteessa. Kaikista ongelmatilanteista on mahdollista ilmoittaa myös nettisivuilta löytyvän häirintälomakkeen kautta. Viikki-speksi ry ei hyväksy minkäänlaista kiusaamista, syrjintää tai häirintää tapahtumissaan ja puuttuu havaitsemiinsa epäkohtiin.

Tiedotus


Viikki-speksin tiedotus pyrkii olemaan monikanavaista ja saavutettavaa kaikki jäsenet
huomioon ottaen. Tiedotuksessa huomioidaan monikielisyys. Hallituksen kokouksista tiedotetaan etukäteen niin, että kaikilla yhdistyksen jäsenillä on mahdollisuus osallistua niihin. Kokousten pöytäkirjat julkaistaan yhdistyksen nettisivuilla, jotta jäsenistö voi halutessaan seurata hallituksen toimintaa. Nettisivuilla julkaistaan myös toimintaa ohjaavat dokumentit, kuten tämä yhdenvertaisuusstrategia.

Lopuksi

Viikki-speksi ry tähtää toiminnassaan ensisijaisesti tasa-arvoiseen toimintaan ja
avoimeen keskusteluun. Keskiössä on kaikkien ihmisten ominaisuuksista riippumaton
samanarvoinen kohtelu. Pyrimme jatkuvasti kehittämään toimintaamme havaintojen ja
palautteiden perusteella. Tämän strategian toteutumista valvovat yhdistyksen
yhdenvertaisuusvastaava(t).

valittu1_edited.jpg

Give feedback!

May 28

Cheesecake, figs, and pinot noir.

Help us develop our business even better!

bottom of page